Term type audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term type audit
Definitie Het veld 'term type audit' geeft aan welk soort audit is uitgevoerd op een object, groep objecten of informatie.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
toestand
informatie-eenheid
standplaats
Systemen
Standaarden
Spectrum: Audit - Type (-
Spectrum: Audit - Type (-