CEST:Algemeen voorbehoud

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from CEST:Algemeen voorbehoud)
Jump to navigation Jump to search

CEST (www.projectcest.be) is een project van meemoo vzw.

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

  • “Databank”: de verzameling van werken, documenten, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn;
  • “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, opslaan, downloaden, plaatsen, uploaden en/of verwijderen van Informatie en/of Materiaal op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het zoeken via de zoekmachine;
  • “Gebruiker” en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;
  • “Informatie”: alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: afbeeldingen, artikels, concepten, documenten, foto’s, grafieken, links naar artistieke en creatieve websites, nieuwsfeiten, tekeningen, tekst, etc.;
  • “Meemoo VZW”: Vlaams Instituut voor het archief, te 9000 Gent, Ham 175.
  • “Website”: http://www.projectcest.be.

Algemeen

Het Gebruik van de Website http://www.projectcest.be is onderworpen aan de hierboven vermelde en hierna volgende algemene Gebruiksvoorwaarden.

Graag verzoeken wij u deze Gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen vooraleer de Website te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken.

In geval u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of u de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij u om de Website niet verder te Gebruiken en de Website zo snel mogelijk te verlaten.

Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder meemoo u toegang verleent tot haar Website en de daarop aangeboden diensten.

Doel

Het doel van deze Website is het aanreiken van een hulpmiddel bij het zoeken naar Informatie bedoeld voor personen uit de artistieke en creatieve sector of diegenen die daarin interesse vertonen. De Website wil een eenvoudige, snelle en verbeterde methode aanbieden om Informatie vlot op te zoeken en te Gebruiken. Hierbij dient voor ogen te worden gehouden dat alle inhoud beschikbaar wordt gesteld onder de CC BY SA-licentie.

Inhoud en Gebruik van de Website

U gaat er als Gebruiker mee akkoord dat het Gebruik van de Website of van de Informatie die daarin is opgenomen volledig op uw eigen risico gebeurt. De Website en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar “zoals ze is”, dit wil zeggen in de huidige staat, zoals beschikbaar, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband enige manier garanties worden geleverd door meemoo en de medewerkers, gebeurlijk vrijwilligers, die in naam en voor rekening van meemoo werken (hierna het “meemoo-Team").

Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen er nog steeds fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. Meemoo kan echter niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is. Om deze redenen mag u de opgenomen Informatie als Gebruiker niet blindelings vertrouwen.

Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal meemoo alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht om hieraan te verhelpen.

Neem bij twijfel best contact op met de betrokken partij van wie de Informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Informatie te controleren.

Meemoo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op externe websites van derden waarnaar wordt verwezen (via een zogeheten link).

U bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van elk Gebruik van deze Website.

Links naar externe webpagina’s

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar externe websites of webpagina’s van derden. Meemoo heeft geen enkele invloed op de inhoud van die websites en/of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites.

De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan in hoofde van meemoo.

De links worden louter ter informatie of voor uw gebruiksgemak aangeboden. Meemoo aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het Gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het feit dat een externe website een link naar de Website van meemoo aanbiedt, betekent helemaal niet dat meemoo die externe website goedkeurt of aanbeveelt.

Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

Meemoo heeft het recht om de Informatie die op de Website gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en tijdelijk dan wel definitief te (laten) verwijderen. Bovendien heeft meemoo het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geeft u daarmee aan dat u uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Bovendien wijst meemoo elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit het Gebruik van het Materiaal en de Informatie of uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruiksvoorwaarden.

Mocht meemoo alsnog aansprakelijk worden gesteld door een in kracht van gewijsde getreden vonnis of arrest dan zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het minste van de twee, met name het bedrag aangerekend door meemoo aan de Gebruiker voor het Gebruik van de Informatie en/of het Materiaal waaruit de schade is ontstaan of een bedrag van 500,- EUR.

Meemoo zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, omstandige schade, strafsancties of winstverlies. Meemoo kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het Gebruik dat de Gebruiker en/of een derde maakt van de het Materiaal en de Informatie.

Werking van de Website

Het meemoo-team doet zijn uiterste best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet meemoo al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. Meemoo kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen worden binnengebracht. Daarom kan meemoo u niet garanderen dat de toegang tot de Website op geen enkele manier wordt onderbroken of dat u niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden.

Om bovenvermelde redenen kan u meemoo niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van de Website of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erkent en aanvaardt u het recht van meemoo om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van meemoo wegens verkoop of faillissement, etc.

Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. In geen enkel geval kan u meemoo aansprakelijk stellen voor een nadeel dat u zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Alle in deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten zijn uitzonderingsrechten op de vermogensrechten van de makers en producenten en dienen derhalve restrictief te worden geïnterpreteerd.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, blijven voorbehouden aan meemoo of aan de rechthebbende derden.

Het gebruik en de reproductie van de informatie aangeboden op van projectcest valt onder de 'Creative Commons: Naamvermelding - Gelijk Delen 3.0 licentie'.

Dit wil zeggen dat u de naam van de producent en de benaming van de Databank(en) dient te vermelden en de volgende copyright notice dient toe te voegen “© 2021 meemoo vzw ”. Tevens dient u bij hergebruik de informatie beschikbaar te stellen onder een gelijkaardige licentie.

Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die u aan meemoo bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

Al de Persoonsgegevens die je tijdens de registratie aan meemoo doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacy Statement behandeld en/of verwerkt. Klik hier voor meer informatie omtrent onze Privacy Statement.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van meemoo om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van meemoo om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van meemoo om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Brussel zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: info@meemoo.be