Handboek rechten klaren:Uitgavecontract (opgesteld door Joris Deene)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Wanneer een erfgoedinstelling een manuscript van een schrijver in eigen beheer wenst uit te geven, dan dient zij gebruik te maken van een uitgavecontract. Voor het gebruik van foto’s, illustraties, tekeningen, afbeeldingen etc. in deze uitgave kan worden gebruik gemaakt van het modelcontract met een fotograaf dat evident naar analogie ook kan worden gebruikt bij tekenaars, illustrators etc. Het uitgavecontract dient te voldoen aan de voorwaarden die standaard gelden bij de overdracht van auteursrechten, alsook aan de specifieke verplichtingen die de Auteurswet oplegt voor uitgavecontracten.

Het uitgavecontract kun je downloaden door te klikken op de volgende link: Uitgavecontract

De overeenkomst en begeleidende tekst werd overgenomen uit de informatiebundel Contracteren rond auteursrechten die werd samengesteld door Joris Deene (advocaat verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving) en die in 2011 werd gepubliceerd door FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

Toelichtende Nota

Hieronder worden de noodzakelijke bepalingen kort overlopen en besproken.

Artikel 1 - voorwerp overeenkomst

In artikel 1 wordt het voorwerp van de overeenkomst besproken: (i) de schrijver draagt zijn auteursrechten over aan de uitgever, en (ii) de uitgever zal het werk laten publiceren.

Artikel 2 - exploitatiewijze

In artikel 2 wordt conform de wettelijke bepalingen in detail alle exploitatiewijzen opgesomd die door de auteur worden overgedragen. Deze overdracht geldt bovendien uitdrukkelijk voor de hele wereld en voor de volledige duurtijd van het uitgavecontract […].

Artikel 3 - morele rechten

In artikel 3 wordt het lot van de morele rechten geregeld.

Artikel 4 - plagiaat

In artikel 4 bevestigt de auteur dat zijn manuscript geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden en vrijwaart hij de uitgever moest dit toch het geval zijn.

Artikel 5 - bijstand

In artikel 5 wordt de bijstand van de auteur geregeld.

Artikel 6 - vormgeving

In artikel 6 wordt aan de uitgever de vrijheid gegeven om de uiteindelijke vorm waarin het manuscript zal worden gepubliceerd te regelen.

Artikel 7 - oplage

In artikel 7 worden de wettelijke verplichtingen inzake de oplage […] opgenomen. De erfgoedinstelling kan deze oplage (het aantal exemplaren) zelf bepalen. Ook de termijn waarbinnen de uitgever zal overgaan tot publicatie wordt conform de wettelijke verplichtingen vermeld.

Artikel 8 - verplichtingen auteur

In artikel 8 worden een aantal verplichtingen voor de auteur opgelijst: de datum waartegen hij zijn persklare kopij aan de uitgever dient over te maken, de richtlijnen of kwaliteitsnormen waaraan het manuscript moet voldoen, het taalgebruik etc.

Artikel 9 - drukproeven

In artikel 9 wordt een regeling voor de drukproeven opgenomen. In artikel 10 wordt een regeling voorzien voor her- of bijdrukken.