Handboek rechten klaren:Licentie-overeenkomst met een kunstenaar (opgesteld door Joris Deene)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Erfgoedinstellingen willen doorgaans niet alleen de foto’s van hun werken exploiteren, maar ook de werken uit hun collecties zelf. Vele van deze werken hebben zij zelf aangekocht, zodat zij ook graag ten volle gebruik willen maken van deze werken. Kunstenaars vinden het vaak te verregaand of te drastisch om hun auteursrechten op hun creaties zomaar definitief te vervreemden. Vandaar dat in dergelijke omstandigheden een licentiecontract verkieselijk is.

De licentie-overeenkomst met een kunstenaar kun je downloaden door te klikken op de volgende link: Licentiecontract met kunstenaar

De overeenkomst en begeleidende tekst werd overgenomen uit de informatiebundel Contracteren rond auteursrechten die werd samengesteld door Joris Deene (advocaat verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving) en die in 2011 werd gepubliceerd door FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

Toelichtende Nota

Hieronder worden de noodzakelijke bepalingen kort overlopen en besproken. In de aanhef dienen opnieuw de coördinaten van de contractspartijen correct te worden ingevuld.

Artikel 1 - voorwerp van de overeenkomst

In artikel 1 wordt het voorwerp van de overeenkomst afgebakend, namelijk wat de erfgoedinstelling met een werk mag doen.

Artikel 2 - exploitatiewijze

In artikel 2 worden de exploitatiewijzen uitvoering opgesomd […].

Artikel 3 - werken

In artikel 3 wordt bepaald dat deze licentie betrekking heeft op werken waarvan de erfgoedinstelling eigenaar is. Indien een erfgoedinstelling vaak werken van een bepaalde levende kunstenaar aankoopt en denkt dit in de toekomst ook te zullen doen (maar geen zin heeft om telkens opnieuw een kunstenaar een licentiecontract te laten tekenen), dan wordt best een bepaling opgenomen inzake toekomstige werken. Dit wordt in de tweede alinea van artikel 3 gedaan. […] In het modelcontract is gepoogd dit toch op een zo ruim mogelijke wijze voor de erfgoedinstelling te doen.

Artikel 4 - duurtijd

In artikel 4 wordt bepaald dat de licentie (voor bestaande werken) geldt voor de resterende duurtijd van het auteursrecht […].

Artikel 5 - toepassingsgebied

In artikel 5 wordt bepaald dat de licentie wereldwijd geldt […].

Artikel 6 - vergoeding

In artikel 6 wordt vermeld dat voor deze licentie geen vergoeding moet worden betaald […].

Artikel 7 - sublicentie

In artikel 7wordt bepaald dat de erfgoedinstelling onder bepaalde voorwaarden aan een derde een sublicentie mag geven.

Artikel 8 - vrijwaring

In artikel 8 vrijwaart de auteur opnieuw dat hij wel degelijk de auteur is en over alle auteursrechten beschikt en dus niet de rechten van derden schendt. Gebeurt dit toch dan zal hij de erfgoedinstelling vrijwaren. Ook hier is een bepaling opgenomen voor het geval de auteur zou toegetreden zijn tot een beheersvennootschap.

Artikel 9 - naamsvermelding

In artikel 9 is een bepaling opgenomen inzake het recht op naamsvermelding. Eventueel zou […] kunnen bedongen worden dat de naam van de kunstenaar niet zal worden vermeld (hetgeen wellicht niet zal worden aanvaard), dan wel dat in bepaalde omstandigheden de naam van de kunstenaar niet zal worden vermeld.

Artikel 10 - integriteit

In artikel 10 wordt het recht op eerbied verfijnd. De kunstenaar gaat akkoord dat de erfgoedinstelling in bepaalde omstandigheden wijzigingen aan het werk mag aanbrengen, zonder dat hij zich op zijn integriteitsrecht zal beroepen.

Artikel 11

In artikel 11 is een bepaling opgenomen dat huidig contract alle voorafgaandelijke akkoorden met de kunstenaar (indien dit zo zou zijn) vervangt.

Artikel 12

In artikel 12 wordt bepaald dat het Belgische recht van toepassing is en alle geschillen uitsluitend zullen worden gebracht voor de rechtbank te Gent, Antwerpen of Brussel (naar keuze van de licentienemer).