Logo CEST

Overleg:Glossarium


!let op, je zit op een overleg pagina!

Uit CEST - Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox | PACKED vzw Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
k (SaaS)
k (RAID)
Regel 365: Regel 365:
 
===RAID===
 
===RAID===
 
DEF:RAID is een afkorting van ''redundant array of independent disks''. In een RAID worden meerdere harde schijven tot een logische eenheid samengevoegd. Het doel is de veiligheid en/of de snelheid van de opslag te verbeteren. De gegevens worden doorgaans op meer dan één schijf opgeslagen (''redundant''), zodat een probleem met één schijf niet meteen tot gegevensverlies leidt. Deze verdeling kan op verschillende manieren en volgens verschillende niveaus, die aangeduid worden met een nummer (van 0 tot 6). RAID5 gebruikt minsten drie schijven, RAID1 gebruikt er twee. RAID0 gebruikt slechts een schijf, maar zorgt wel voor prestatieverbetering tegenover een gewone harde schijf (HD), maar is echter ook minder veilig.<br/>
 
DEF:RAID is een afkorting van ''redundant array of independent disks''. In een RAID worden meerdere harde schijven tot een logische eenheid samengevoegd. Het doel is de veiligheid en/of de snelheid van de opslag te verbeteren. De gegevens worden doorgaans op meer dan één schijf opgeslagen (''redundant''), zodat een probleem met één schijf niet meteen tot gegevensverlies leidt. Deze verdeling kan op verschillende manieren en volgens verschillende niveaus, die aangeduid worden met een nummer (van 0 tot 6). RAID5 gebruikt minsten drie schijven, RAID1 gebruikt er twee. RAID0 gebruikt slechts een schijf, maar zorgt wel voor prestatieverbetering tegenover een gewone harde schijf (HD), maar is echter ook minder veilig.<br/>
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
+
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/RAID<br/>
 
[[Gebruiker:Admin|Admin]] 2 apr 2012 11:29 (CEST)
 
[[Gebruiker:Admin|Admin]] 2 apr 2012 11:29 (CEST)
  

Versie van 2 apr 2012 om 10:29

 • bronnen zoeken
 • structuur zoeken
 • definities nakijken

Inhoud

Preservering, conservering, restauratie

Preservering

USE:preservering
RT:conservering
RT:restaureren
DEF: Preservering is het ingrijpen in de omgevingsfactoren en de procedures voor de hantering van een document om het risico op schade aan documenten tegen te gaan of zo beperkt mogelijk te maken.
De preservering van digitale documenten tracht zowel de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de bitsequentie als die van invloed zijn op de representatie van de bitsequentie te beheersen. Bovendien vereisen digitale documenten bijzondere aandacht wat betreft hun toegankelijkheid, integriteit en authenticiteit op midden en lange termijn, ongeacht de veranderingen in of het obsoleet worden van de onderliggende technologie.
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#preservation
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digitalpreservation
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=78
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Preservering
FR:http://groups.google.com/group/ltdprm/browse_thread/thread/dca55e3893ded907?hl=en#

Discussie: Bert 11 jan 2012 12:14 (CET) preservering van digitale documenten = preventie tav verval van de bitsequentie en de representatie van de bitsequentie.

 • bewaren juiste software om de bitsequentie te lezen/bewerken/schrijven. (codecs, grafische programma's, tekstverwerkingsprogramma's)
 • bewaren juiste hardware om de bitsequentie te representeren (beeldschermen, videokaarten)
 • bewaren juiste hardware om de bitsequentie op te slaan (schijfindelingen/serverconfiguraties)

preservering van digitale documenten = beheer tbv verzekeren toegankelijkheid/integriteit/authenticiteit op midden en lange termijn. cfr. updates software, obsolete apparatuur:

 • creëren van metadata om de authenticiteit en de integriteit van het digitale document te verifieren
 • financieel beheer van de hardware en software (kostprijs beheer en vervanging computersystemen, kostprijs licenties software)
 • organisatorisch beheer van de hardware en software (technische personeel, kennis documenteren)

Conservering

USE:conservering
RT:preservering
RT:restaureren
NT: migratie
NT: transcoderen
NT: emulatie
DEF:Conservering is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces te remmen en bestaande toestand te stabiliseren.
Conservering van digitale documenten kan enerzijds een ingreep zijn in de bitsequentie (migreren; transcoderen) om het verval van de bitsequentie te stabiliseren en de leesbaarheid te verzekeren, anderzijds een ingreep in de hard- en/of software (emulatie) om de authenticiteit van de representatie te verzekeren.
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#conservation
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=79
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Conservering
FR:Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, lemma 151.

Discussie: Bert 11 jan 2012 15:06 (CET)
in overeenstemming met volgende begrippen?:

Restauratie

USE:restauratie
RT:preservering
RT:conservering
DEF: Restauratie is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces om te keren en het document te herstellen in zijn oorspronkelijk gedaante.
SRC: http://nfsa.gov.au/preservation/glossary/restoration
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1914
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Restaureren


Wat behoort tot het domein van de preservering, conservering, restauratie:

 • digitale opslag: preservering
 • identificatie: preservering
 • metadata-extractie: preservering
 • validatie: preservering
 • checksum controle: preservering
 • metadata-extractie:
 • emulatie: conservering
 • transcoderen: conservering
 • een bitje rechtzetten: restauratie
 • ruisonderdrukking: restauratie

Metadata

Metadata

USE:metadata
NT: administratieve metadata
NT: structurele metadata
NT: descriptieve metadata
DEF: Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.
Er zijn drie categorieën metadata:

 • descriptieve metadata: gegevens voor het identificeren, contextualiseren en vinden van bronnen;
 • structurele metadata: gegevens die de relatie vastleggen tussen individuele bron die gezamenlijk een eenheid vormen;
 • administratieve metadata: gegevens over het beheer van de bron, m.n. rechtenbeheer, preservering en conservering, en technische kenmerken van de bron.

SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=123
SRC:http://www.den.nl/abc/Metadata/
SRC: http://openaccess.be/default.aspx?PageId=622
FR:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
FR: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx
FR: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/glossary.html
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts

Datastructuur

USE:datastructuur
UF:metadataschema
RT: standaard datastructuur
DEF: Een datastructuur legt een groep beschrijvingselementen vast die bij elkaar horen en beschrijft de naam en betekenis van ieder element en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1304
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datastructuur
FR: http://framework.niso.org/node/24

Beschrijvingsregels

USE: beschrijvingsregels
UF: regelwerk
UF:catalografie
DEF: Beschrijvingsregels zijn afspraken over de inhoud, volgorde en syntax van de gegevens waarmee je een bron beschrijft. Beschrijvingsregels waarborgen dat metadata van bronnen op een consistente manier worden vastlegt.
FR: http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=87
FR: Beschrijvingsregels leggen uit hoe je een datastructuur invult.

voorbeelden geven, verwijzen naar '(invullen van) metadaschema' verwijzing naar betreffende standaarden

Metadata standaarden

Metadatastandaard

USE: metadatastandaard
RT: metadata
NT: standaarddatastructuur
NT:standaardbeschrijvingsregels
NT: standaardterminologie
DEF:Een metadatastandaard is een geheel van erkende afspraken, specificaties of criteria voor het creëren en structureren van metadata. Metadatastandaarden worden ontwikkeld, gepubliceerd en erkend om metadata binnen een gemeenschap beter uitwisselbaar te maken.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
SRC:http://framework.niso.org/node/24

Standaarddatastructuur

USE:standaarddatastructuur
UF:metadata structure standard
BT:metadata standaard
RT: datastructuur DEF: Een gepubliceerde datastructuur voor een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. Een standaarddatastructuur verzekert de formele consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.
FR:http://www.den.nl/abc/Metadataschema%0D%0A/
FR:http://framework.niso.org/node/24
FR: Voorbeelden zijn DC, MARC21 en EN 15907. In het luik standaarden vind je een overzicht van standaarddatastructuren.

Standaardbeschrijvingsregels

USE: standaardbeschrijvingsregels
UF: metadata content standard
BT: metadata standaard
DEF: Standaardbeschrijvingsregels zijn een gepubliceerde reeks formele afspraken voor de inhoud, volgorde en syntax van gegevens. Standaardbeschrijvingsregels verzekeren de inhoudelijke consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.
FR: Voorbeelden zijn het Move Invulboek, CCO of RDA. In het luik standaarden vind je een overzicht van dergelijke standaarden.
FR :http://framework.niso.org/node/24

Standaardterminologie

USE:standaardterminologie
UF:Data value standards
BT:Metadatastandaard
DEF: Standaardterminologieën zijn gepubliceerde verzamelingen van woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is. Standaardterminologieën verbeteren de doorzoekbaarheid van collecties.
FR: Voorbeelden zijn AAT-NED, LCSH, ISO 3166: Country Codes. In het luik standaarden vind je een overzicht van standaardterminologieën.
FR: http://framework.niso.org/node/24

Terminologie

Terminologie

USE:terminologie
UF:nomenclatuur
RT:glossarium
RT:thesaurus
RT:ontologie
DEF:Woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is, bijvoorbeeld in een gepubliceerd glossarium of lexicon.
SRC:ODLIS: terminology http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx Joan
FR: SAA: controlled vocabulary http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=634

Vocabularium

Glossarium

Gecontroleerde termenlijst

USE:gecontroleerde termenlijst
UF:authoritybestand
UF:gecontroleerd vocabularium
UF: gecontroleerde woordenlijst
UF:terminologie
RT:Metadata terminologie standaard
NT: thesaurus
DEF:Een gecontroleerde termenlijst is een vastgelegde reeks woorden, symbolen of codes waaruit men een term kan kiezen als waarde in een metadatarecord. Zo'n lijst garandeert een gestandaardiseerde schrijfwijze, of meer algemeen, een meer eenvormige invoer. Dit maakt een betere ondervraging van een database mogelijk. Wanneer deze als een standaard gepubliceerd is, preekt men ook wel van een Metadata terminologie standaard

Trefwoordenlijst

USE: gecontroleerde termen lijst

Taxonomie

Thesaurus

USE:thesaurus
DEF:Woordsysteem dat bestaat uit gecontroleerde termen, met toegevoegde relaties tussen o.a. synoniemen, meer algemene en meer specifieke termen en gerelateerde termen. Online thesauri zijn nuttig zijn voor ontsluiting van grote hoeveelheden digitale informatie, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat de gebruiker door het bestand kan bladeren met geüniformeerde termen.
SRC:http://www.den.nl/abc/Thesaurus/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1185

Ontologie

USE:ontologie
DEF: Een ontologie toont op een gestructureerde wijze de concepten en mogelijke relaties tussen de concepten. Een ontologie kan gebruikt worden als basis voor een informatiesysteem en is een belangrijk instrument voor geautomatiseerd, intelligent redeneren binnen zo'n systeem.
SRC:http://www.den.nl/abc/Ontologie/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1583

Integriteit

Welgevormdheid

USE: welgeformdheid
UF: well-formedness
DEF: grammaticale structuur is volgens de regels.
A document is well-formed when it is structured according to the rules defined in Section 2.1 of the XML 1.0 Recommendation [XML].
FR: http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/well-formed.html?keywords=well-formed

Valide

USE: valide
UF: valid
DEF: semantische structuur is volgens de regels.
An XML document is valid if it has an associated document type declaration and if the document complies with the constraints expressed in it.
FR: http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/valid.html?keywords=valid

integer

USE: integriteit
UF: integrity
DEF: Assuring information will not be accidentally or maliciously altered or destroyed. [NSA Glossary]
FR: http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/integrity.html?keywords=integrity
FR: http://archiefwiki.org/wiki/Integriteit

Authenticiteit

USE: authenticiteit
DEF: Kwaliteitsattribuut van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven op het document.
RT: integriteit
SRC: Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO), 2004
FR: Woordenlijst eDavid
FR: Archiefwiki
FR: DOCAM Conservation Guide
FR: Woordenlijst Digital Preservation Coalition
FR: [http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=9 Glossary Society of American Archivists

Andere Termen

Glossarium bevat aantal standaarden; hiervoor bestaan al pagina's (DC, EDM, HTTP, XML ...)

3D-object

USE:3D-object
DEF: Een digitaal 3D-model is een verzameling van punten, aaneengesloten door lijnen, krommen of oppervlakken, in een virtuele driedimensionale ruimte. In een computerbestand wordt een 3D-model beschreven door een reeks vectoren. 3D-modellen worden voornamelijk gebruikt in Computer Aided Design en Virtual Reality Games, maar ook in de erfgoedsector wordt deze technologie gebruikt, onder andere door architectuurhistorici en archeologen.

Analoog videosignaal

USE: analoog videosignaal
DEF: Bij een analoog videosignaal wordt een beeld over één of meerder (sub)draaggolven bepaald. Door middel van modulatie van de frequentie en de amplitude wordt het signaal

Authoritybestand ?

USE:Authoritybestand
UF:authority file
UF:authorithy list
DEF:Een verzameling van records die de voorkeurstermen beschrijven van termen voor gebruik in een catalogus, al dan niet met kruisreferenties naar andere termen.
SRC:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=538
Admin 15 dec 2011 12:05 (CET): is niet voorkeursterm voor Gecontroleerde termenlijst

Bitdiepte

USE:bitdiepte
UF:kleurdiepte
DEF:Bitdiepte bepaalt hoeveel kleurinformatie beschikbaar is voor elke pixel in een afbeelding. Hoe meer bits met informatie per pixel, hoe meer beschikbare kleuren en hoe nauwkeuriger de kleur wordt weergegeven. Een afbeelding met de bitdiepte 1 heeft bijvoorbeeld pixels met twee mogelijke waarden: zwart en wit (1 of 0). Een afbeelding met de bitdiepte 8 heeft echter 256 (2 tot de 8ste macht) mogelijke waarden.

Grijswaardenafbeeldingen met de bitdiepte 8 hebben 256 mogelijke grijswaarden.
RGB-afbeeldingen bestaan uit drie kleurkanalen. Een RGB-afbeelding met 8 bits per pixel beschikt over 256 mogelijke waarden voor elk kanaal, waarmee dus ruim 18 miljoen kleuren kunnen weergegeven worden. RGB-afbeeldingen met 8-bits per kanaal worden soms ook wel 24-bits afbeeldingen genoemd (8 bits x 3 kanalen = 24 bits met gegevens voor elke pixel).
SRC:http://help.adobe.com/nl_NL/Photoshop/10.0/help.html?content=WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-73da.html
Gecorrigeerd en overgebracht naar Glossarium (Admin 15 dec 2011 12:06 (CET))

Bitrot

USE:bit rot
UF:bit loss
DEF:Het geleidelijk verval van digitale data, meestal veroorzaakt door slijtage of verval van de drager (harde schijf, ram-geheugen, chip, cd-rom, dvd, tape...) Het gevolg is dat het signaal verdwijnt of wordt gewijzigd (een 1 verandert in een 0 of omgekeerd). Dit kan potentieel enorme schade aanrichten en de bestanden onleesbaar maken.
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2538
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rot
Gecorrigeerd en overgebracht naar Glossarium (Henk)

Born digital

USE:born digital
UF:digital born
SN:video
DEF: Bestanden die van oorsprong digitaal gecreëerd zijn, door het gebruik van digitale opname-apparatuur (digitale camera) of door het gebruik van software. Born digital staat tegenover gedigitaliseerd, waarbij een analoog object of signaal omgezet wordt in digitale vorm.
Gecorrigeerd en overgebracht naar Glossarium (Henk)

Codec

USE: codec
DEF:Een codec is een stuk soft- of hardware dat toelaat data te coderen/decoderen of te comprimeren/decomprimeren. Er bestaan codecs om bijvoorbeeld geluid of beeld te coderen in een handelbaar formaat met behoud van een zeker kwaliteitsniveau. Codecs worden toegepast voor datacompressie van bestanden. Ook worden codecs gebruikt bij het real-time versturen van audiogeluid over een ISDN-telefoonlijn. Dit wordt veel toegepast bij radio-interviews waarbij de te interviewen persoon niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in de radiostudio. Hoe de codering precies te werk gaat hangt af van het doel en is vaak te vinden bij de beschrijving van de desbetreffende codec. Onder Windows is een codec vaak als bibliotheek (DLL) beschikbaar.
SRC: http://www.den.nl/abc/Codec/
Admin 16 dec 2011 12:52 (CET) aangepast

Command line interface

USE: command line interface
UF:opdrachtregel
UF:command line
AB:CLI
RT:Graphical User Interfcae
DEF:De command line is een manier om een computer opdrachten te geven door het ingeven van tekstcommando's. Zowat alle besturingssystemen beschikken over een commandline interface. Bij Windows is dit de opdrachtprompt (Eng.: command prompt), bij Mac OS X heet dit programma Terminal.
Gecorrigeerd en overgebracht naar Glossarium (Admin 16 dec 2011 14:14 (CET))


Diapositief

USE: diapositief
SN: Diapositief wordt hier gebruikt in de context van fototechniek, niet in de context van druktechniek.
DEF: Een diapositef, of dia, is het positief ontwikkelde eindproduct dat gebruikt kan worden om geprojecteerd te worden. Een diatoestel maakt opnamen in negatieven, via een omkeerprocédé wordt dit ontwikkeld tot diapositieven.
Henk: is dit relevant? (niet digitaal, niet technisch)

Framing

SN:auteursrecht
DEF:Bij framing wordt slechts een deel van het werk wordt getoond. Hierdoor wordt de integriteit aangetast of de naam van de auteur valt buiten het frame en ontstaat er een inbreuk op het vaderschapsrecht.
Admin vgl inline link

Helderheid

USE: helderheid
UF: luminatie
DEF: Helderheid is een maat om licht per oppervlakte weer te geven. Een lichtbron is dus helderder als ze een kleiner oppervlakte beschijnt. In kleurenschema's wordt naar helderheid veelal verwezen met het symbool 'Y'.

ID

USE:persistent identifier
Admin 16 dec 2011 14:14 (CET) ID is iets anders PID

Interlacing

USE:interlacing
DEF:. Bij een interlaced videosignaal worden de even en oneven lijnen achtereenvolgens weergegeven. Er zijn dan twee zogenaamde fields (velden). Bij een standaard 25i PAL signaal (wat wij in de Benelux gebruiken) worden er dus 25 frames per seconde weergegeven, maar dankzij de interlacing zijn het 50 velden. Niet enkel worden deze velden na elkaar weergegeven, ze werden ook na elkaar opgenomen. Dit betekent dus dat er een 1/50e tijdsverschil tussen veld 1 en veld 2 van frame 1. Dit heeft als grote voordeel dat horizontale beweging veel nauwkeuriger kan worden weergegeven (50 beelden per seconde). Verticale beweging wordt daarentegen maar op 25 beelden per seconde weergegeven.

Kleurenbalk

USE:kleurenbalk
DEF:Een kleurenbalk bevat een vastgesteld aantal hoofd- en mengkleuren in een patroon van 7 verticale balken (Wit, Geel, Cyaan, Groen, Magenta, Rood, Zwart). Aan de hand van een kleurenbalk kan het toestel gekalibreerd worden.

Kleurfase

>>heb geen flauw idee


Negatief

USE:negatief
SN:fotografie
uf:fotonogeatief
DEF: Een negatief is bij klassieke, op een chemisch proces gebaseerde fotografie, een beeld dat na ontwikkeling van de filmrol ontstaat. In een later stadium van het ontwikkelingsprocédé zal hiervan een positieve afdruk worden gemaakt.

Obsoleet

USE:obsoleet
DEF:Obsoleet materiaal is materiaal dat verouderd is en in onbruik is geraakt. In het bijzonder voor audiovisueel materiaal stelt dit problemen in verband met raadpleging.
Admin 16 dec 2011 14:14 (CET) scope uitbreiden tot obsolete formaten, software ...?

Open bestandsformaat

USE:open bestandsformaat
DEF:Een open bestandsformaat is een gepubliceerd en gedocumenteerde manier om data in een bestand te bewaren. Hierdoor kan dit door iedereen die het wilt gebruikt worden. Het voordeel van het gebruik van open formaten is dat men niet afhankelijk wordt van één firma.
SRC:http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Admin 16 dec 2011 14:14 (CET)onderscheiden in Open standaard en Bestandsformaat

Plain-textformaat

USE:plain-textformaat
UF: platte tekst
DEF: Een plain-textformaat is een een tekstformaat dat geen enkele vorm van opmaak toelaat. Het bekendste formaat is '.txt'
Admin 16 dec 2011 14:14 (CET)txt is een extensie.
Admin 20 dec 2011 11:26 (CET) plain text file is als standaard al ingevoerd

Progressief

SN:video
RT:interlaced
UF:progressive
UF:progressive scan
DEF:Wanneer een videobeeld progressief wordt opgebouwd, worden alle lijnen waaruit het beeld is opgebouwd tezamen weergegeven. Dit in tegenstelling tot interlaced scan, waarbij de even en oneven lijnen beurtelings worden weergegeven.

Proprietary codec

USE: proprietary codec
BT: codec
DEF: Een proprietary codec is een codec die eigendom is van een bepaalde (commerciële) firma. Deze codecs zijn veelal 'gesloten', de concrete wiskundige methodes zijn niet vrijgegeven. Men kan bestanden die gecodeerd zijn met zo'n codec enkel openen met dezelfde codec. Zo wordt men afhankelijk van een welbepaalde firma.

Provenance

UF:provenancegegevens
USE:provenance
DEF:Provenance is informatie over de oorspong, geschiedenis en bezit van een bepaald werk.
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=196
FR:http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx
Admin 16 dec 2011 14:14 (CET)in welke context is dit belangrijk?


RAID

DEF:RAID is een afkorting van redundant array of independent disks. In een RAID worden meerdere harde schijven tot een logische eenheid samengevoegd. Het doel is de veiligheid en/of de snelheid van de opslag te verbeteren. De gegevens worden doorgaans op meer dan één schijf opgeslagen (redundant), zodat een probleem met één schijf niet meteen tot gegevensverlies leidt. Deze verdeling kan op verschillende manieren en volgens verschillende niveaus, die aangeduid worden met een nummer (van 0 tot 6). RAID5 gebruikt minsten drie schijven, RAID1 gebruikt er twee. RAID0 gebruikt slechts een schijf, maar zorgt wel voor prestatieverbetering tegenover een gewone harde schijf (HD), maar is echter ook minder veilig.
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
Admin 2 apr 2012 11:29 (CEST)

SaaS

USE:Software as a Service

SLA

USE:Service Level Agreement

Service level Agreement

DEF:Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen aanbieder en afnemer over het niveau waarop een dienst wordt aangeboden. Een goed opgesteld SLA bevat duidelijk meetbare prestatie-indicatoren, heldere kwaliteitseisen en wederzijdse rechten en plichten.
SLA’s zijn zeer gebruikelijk in de ICT-wereld. Bekend voorbeeld van SLA’s is de ‘uptime agreement’ die veel hosting providers bieden. Ze garanderen dan bijvoorbeeld dat de website van klanten minimaal 99,9 procent van de tijd online is. Een SLA bevat meestal een definitie van de diensten, een beschrijving over het meten van de normen, de manier waarop problemen worden afgehandeld, garanties en strafbepalingen, de geldigheidsduur, procedures om de SLA te beëindigen of aan te passen en natuurlijk de afgesproken kwaliteitseisen zelf.
Een SLA beschrijft kwaliteitseisen vaak in de vorm van prestatieindicatoren: eenduidig meetbare normen. Aan de afnemer kunnen ook normen worden opgelegd, bijvoorbeeld een maximum aan het aantal gebruikers of transacties.
SO:Computerworld

Software as a Service

UF:SaaS
UF:Software on demand
RT:Cloud computing
DEF:software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract met een SaaS-aanbieder. Deze zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet (meestal via een webbrowser). Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, wordt de aangeboden software en de data op meerdere servers en locaties geplaatst. Deze ontwikkeling wordt Cloud Computing genoemd.
SO:http://nl.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service
Admin 6 mrt 2012 09:36 (CET)

Software distributie

UF:distro
UF:distributie
DEF: Een geheel van bij elkaar horende softwarepakketjes die min of meer klaar zijn voor gebruik en samen een toepassing vormen. Soms is dit in de vorm van een installatiepakket (een programma dat er voor zorgt dat alle onderdelen op de juiste plaats worden geïnstalleerd en dat eventuele aanpassingen in het besturingssysteem doorvoert). In andere gevallen moet de gebruiker zelf nog aanpassingen aan de installatie uitvoeren. Aanvankelijk duidde 'distributie' op verschillende versies van het open source besturingssysteem Linux. De term wordt nu in een bredere betekenis gebruikt, vooral in de context van Open Source software (OSS).
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/Software_distro
2 apr 2012 11:07 (CEST)

Stream

USE:bitstream

VHS ?

USE: VHS
AB:VHS
FT:Video Home System
DEF: VHS was in de jaren '80 en '90 een erg populair medium in de thuismarkt om video-opnames te maken. De introductie van de DVD in 1996 heeft VHS langzaam maar zeker verdrongen.
Admin 16 dec 2011 14:16 (CET) dit is geen definitie ...

Waveform vectorscoop

USE:waveform vectorscoop
DEF: Een waveform vectorscoop is een type oscilloscoop die gebruikt wordt om een geluids- en videosignaal te analyseren. Normale oscilloscopen geven een signaal weer ten opzicht van de tijd, een waveform vectorscoop geeft een signaal weer op en X- en Y-as, wat het mogelijk maakt om twee signalen met elkaar te vergelijken.
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Vectorscope

Zwartingsniveau

aanpassingen

  • catalogus opsplitsten in 'bibliotheekcatalogus' en 'museumcatalogus' zijn, waardoor ze specifieker gedefinieerd kunnen worden. Het onderscheid wordt dan door de hele site heen doorgevoerd.